Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z ELEKTRONICZNEJ FABRYCZNEJ PLATFORMY HANDLOWEJ SPÓŁKI

POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" S.A.

 

Fabryczna Platforma Handlowa prowadzona pod adresem: www.platformaporcelanowa.pl, prowadzona jest przez Spółkę:

Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" Spółka Akcyjna

ul. Ostrowiecka 45; 27-440 Ćmielów

tel.: (015) 861 20 26; fax: (015) 861 20 43

e-mail: sekretariat@porcelana.com.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041284, NIP: 7640001526, REGON: 570064263, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 20 366 107,20 zł [dalej zamiennie jako: SPRZEDAJĄCY lub SPÓŁKA].

 

 

SŁOWNICZEK:

1)      Fabryczna Platforma Handlowa– internetowy serwis działający pod adresem: www.platformaporcelanowa.pl umożliwiający Użytkownikom nawiązanie kontaktu ze Spółką w celu zakupu od niej prezentowanego asortymentu;

2)      Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Fabrycznej Platformy Handlowej na zasadach określonych w Regulaminie;

3)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)      Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika służące do przedstawienia oferty, zawarcia umowy, realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Użytkownika, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

5)      Asortyment – prezentowany przez Spółkę w ramach Fabrycznej Platformy Handlowej półprodukt, który nie spełnia stosowanych przez Spółkę wymogów jakościowych dotyczących pełnowartościowych produktów, w stosunku do którego Użytkownicy mogą składać stosowne zapytania ofertowe lub zamówienia w przypadku wyrażenia zainteresowania w ich nabyciu;

6)      Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7)      Baza Fabrycznej Platformy Handlowej – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji w ramach Platformy. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Użytkowników.

8)      Koszyk – element Fabrycznej Platformy Handlowej za pomocą którego Użytkownik składa Spółce zapytanie ofertowe / zamówienie dotyczące możliwości zakupu danego rodzaju Asortymentu;

9)      Strona produktowa – strona w ramach prowadzonej Fabrycznej Platformy Handlowej, na której przedstawione są ogólne informacje na temat oferowanego danego rodzaju Asortymentu;

10)   Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

11)   Login – unikalna nazwa Użytkownika wybrana przez Klienta lub adres jego adres e-mail.

 

§ 1.

postanowienia ogólne

 1. Spółka zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu z Użytkownikami, składanie przez nich zapytań ofertowych dotyczących możliwości nabycia prezentowanego Asortymentu, składania zamówień przez Użytkowników lub składania przez Spółkę Użytkownikom ofert na ich nabycie oraz realizacji zamówień.
 2. W ramach prowadzonej Fabrycznej Platformy Handlowej Spółka dokonuje prezentacji Asortymentu, który obejmuje:

a)      niepełnowartościowe wyroby porcelanowe nie spełniające kryteriów jakościowych Spółki w stosunku do wyrobów pełnowartościowych, posiadające widoczne wady, które nie dyskwalifikują wyrobu do użytku i do kontaktu z żywnością, a które to wady obejmują:

 • nierażącą krzywiznę (lekko opadnięte lub podniesione skrzydło, lekką owalność obrzeża w wyrobach wgłębnych, filiżankach i kubkach);
 • nakłucia i dziurki w szkliwie zarówno na powierzchni głównej jak i drugorzędnej;
 • ciemne punkty na powierzchni szkliwa w ilości nie naruszającej estetyki wyrobu;
 • nierówności szkliwa, odcienie w kolorystyce szkliwa, plamy, ale nie rażące oka podczas oględzin zewnętrznych;
 • rysy zaszkliwione o długości do 2,00 cm na powierzchni wyrobu oraz zeszkliwione pęknięcia przy uszach;
 • małe, zaszkliwione szczerby w rantach wyrobów nie naruszające estetyki wyrobu;
 • zadrapania, zarysowania szkliwa.
 • zaszkliwione, nieostre zaprószenia na powierzchni głównej i drugorzędnej.
 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 2. Fabryczna Platforma Handlowa swoim działaniem obejmuje wyłącznie teren całej Polski.
 3. Asortyment oferowany w ramach Fabrycznej Platformy Handlowej nie jest objęty gwarancją producenta (art. 577 KC), jak również w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców wyłącza się rękojmię za wady fizyczne rzeczy.

 

§ 2.

zasady korzystania z platformy

 1. Fabryczna Platforma Handlowa prowadzi sprzedaż Asortymentu za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanego Asortymentu, oraz jego właściwości (w tym wad i usterek) Fabryczna Platforma Handlowa zamieszcza na stronie http://www.platformaporcelanowa.pl.
 2. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.platformaporcelanowa.pl. Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Asortyment, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Spółka potwierdza ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. Następnie w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez użycie/kliknięcie linku aktywacyjnego wskazanego w wiadomości dostarczonej przez Platformę Handlowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie.
 4. Użytkownik, składając zamówienie, zawiera z Spółkę umowę sprzedaży zamówionych Asortymentów, która zostaje uznana za zawartą w momencie dokonania przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie 2.
 5. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru:

a)      rodzaju i ilości zamawianego Asortymentu;

b)      sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych podmiotu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

c)       sposobu płatności.

 1. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Asortyment jest dostępny w magazynie.
 2. W przypadku niedostępności części Asortymentu objętego zamówieniem, Fabryczna Platforma Handlowa niezwłocznie poinformuje Użytkownika telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Użytkownik ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
 3. W przypadku, gdy dany Asortyment jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia, Fabryczna Platforma Handlowa ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 7. Jeśli Użytkownik dokonał w tym czasie zapłaty za zamówienie - Platforma zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia Fabryczna Platforma Handlowa wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiona przez Spółkę stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych jego elementów, Użytkownik ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi Spółka.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Użytkownika adresu dostawy.

 

§ 3.

zapytania ofertowe

 1. W przypadku zainteresowania zakupem Asortymentu oznaczonego na jego stronie produktowej słowami „warunki zakupu do negocjacji”, Użytkownik składa Spółce zapytanie ofertowe, wskazując na rodzaj Asortymentu za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wypełniając stosowny formularz wskazuje szczegółowe dane obejmujące: ilość odpadu jaki chciałby zakupić, jego właściwości, sposób dostawy oraz formę preferowanej płatności.
 2. Niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 1, Spółka prześlę Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e – mail potwierdzenie przyjęcia zapytania ofertowego do realizacji.
 3. W terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 Spółka przedstawi Użytkownikowi drogą elektroniczną (pocztą e – mail) szczegółową ofertę sprzedaży wskazanego rodzaju Asortymentu, która to oferta będzie zawierać wszystkie istotne elementy mającej być zawartej umowy, tj.: rodzaj asortymentu, oferowaną do sprzedaży jego ilość, cenę, warunku płatności, warunki dostawy, termin realizacji oraz informację o właściwościach.
 4. Oferta, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez 72 godziny od momentu jej wysłania przez Spółkę do Użytkownika.
 5. W przypadku akceptacji przez Użytkownika oferty i wysłania w terminie wskazanym w ust. 4
  do Spółki drogą elektroniczną wiadomości e – mail, z której treści będzie wynikać fakt przyjęcia przez Użytkownika oferty dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Użytkownikiem umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w przyjętej ofercie.
 6. Przesłana przez Spółkę oferta może być przyjęta przez Użytkownika jedynie bez zastrzeżeń.
 7. Po otrzymaniu przez Spółkę korespondencji, o której mowa w ust. 5, Spółka prześlę Użytkownikowi wiadomość e – mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku zastrzeżeń/uwag Użytkownika co do treści przedstawionej oferty Spółka jest gotowa podjąć negocjacje (w formie elektronicznej, telefonicznej lub innej wybranej przez strony) w celu ustalenia ostatecznej treści oferty, która będzie mogła być przyjęta przez Użytkownika.

 

§ 4.

ceny towarów

 1. Fabryczna Platforma Handlowa zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny na stronie http://www.platformaporcelanowa.pl.
 2. Ceny zamieszczone przy danym Asortymencie:

-           zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

-           nie zawierają kosztów przesyłki.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie Platformy Handlowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 2. Ceny Asortymentu w ramach Fabrycznej Platformy Handlowej obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.platformaporcelanowa.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Platforma Handlowa zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach Asortymentu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 

§ 5.

formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

-           płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;

-           przelew na rachunek bankowy;

 1. Informacja o kosztach przesyłki będzie jest widoczna dla Użytkownika w momencie wyboru formy/sposobu dostawy.
 2. Wybór formy płatności za pobraniem dostępny jest jedynie dla zamówień o wartości do 7000 zł (słownie: siedem tysięcy). W przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, Użytkownik uiszcza przedstawicielowi firmy kurierskiej cenę zamówionych towarów wraz z kosztami przesyłki. Użytkownik otrzymuje w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione towary, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Użytkownik otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 6.

czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Fabryczną Platformę Handlową, o którym mowa w §2 ust. 3. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych elementów.
 2. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Fabryczną Platformę Handlową potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Zamówione towary Użytkownik może odebrać osobiście w Punkcie Odbioru pod adresem: ul. Ostrowiecka 45 , 27-440 Ćmielów lub ul. Kasprzaka 26, 64 – 800 Chodzież w zależności od adresu magazynowania zamówionego towaru.
 4. Zamówienie na Asortyment, co do których Platforma ustaliła różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie towarów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, chyba że strony wspólnie ustalą warunki częściowej realizacji zamówienia.
 5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 3,w zależności od wyboru Użytkownika dokonanego przy składaniu zamówienia.
 6. Z chwilą wysyłki zamówienia Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres email informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.
 7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.
 8. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Użytkownika ceny nabycia zamówionych towarów, Platforma Handlowa zwraca Użytkownikowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zamówionych Asortymentów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Użytkownika w umówionym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Platformy Handlowej kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Platforma poinformuje Użytkownika po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.
 10. W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Fabryczną Platformę Handlową. Użytkownik ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Użytkownika ponosi wówczas Platforma Handlowa.

 

§ 7.

zwroty

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów w terminie do 10 dni od daty odbioru zamówienia.
 2. W przypadku zwrotu zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru Fabryczna Platforma Handlowa zwraca Użytkownikowi całość uiszczonej kwoty.
 4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady, o których Użytkownik nie został poinformowany w toku składania zamówienia.
 5. Reklamacji nie podlegają towary posiadające uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

 

§ 8.

dane osobowe i konto użytkownika

 1. Wraz ze złożeniem zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w ramach Fabrycznej Platformy Handlowej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia.
 4. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika w ramach Fabrycznej Platformy Handlowej.
 5. W procesie rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.platformaporcelanowa.pl w którym Użytkownik podaje:

-        adres e-mail, który stanowi Login;

-        ustalone przez siebie hasło dla Konta;

-        imię i nazwisko i/lub nazwę danego podmiotu;

-        adres do doręczeń;

-        numer telefonu;

 

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest możliwa jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Zaznaczając w oknie rejestracji opcję „akceptuję Regulamin” Użytkownik potwierdza zapoznanie się Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Haseł dostępu.
 3. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 5. W celu właściwego korzystania z Fabrycznej Platformy Handlowej Użytkownik powinien posiadać login i hasło.

 

§ 9.

postanowienia końcowe

 1. Asortyment prezentowany na stronach Fabrycznej Platformy Wyprzedażowej nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Fabryczna Platforma Wyprzedażowa nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e - maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.2014 r.
 5. Każdy Użytkownik składający zamówienie w Fabrycznej Platformie Handlowej jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w Fabrycznej Platformie Handlowej jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl